Raporty okresowe 2018

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2018
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe:

 • PDF
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Lubawa S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Lubawa S.A. w roku obrotowym 2018, dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki Lubawa S.A.
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Oświadczeni w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Lubawa S.A.
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - skonsolidowane:

 • PDF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa w roku obrotowym 2018, dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki Lubawa S.A.
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej Lubawa S.A.
 • Pobierz ↓