Raporty okresowe 2018

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2018
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe: