• Start
 • 2019
 • 2/2019
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
 • 2/2019
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku


  • Raport bieżący nr 2/2019

   Data: 28.01.2019 r. - 15:00

   Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Lubawa S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

  - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 25 kwietnia 2019 roku,
  - Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 23 maja 2019 roku,
  - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 19 września 2019 roku,
  - Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 21 listopada 2019 roku.

  Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

  Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.