• Start
 • 2018
 • 03/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe 2017 r.
 • 03/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe 2017 r.


  • Raport bieżący nr 03/2018

   Data: 10.04.2018 r. - 19:58

   Szacunkowe wyniki finansowe 2017 r.


  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-31.12.2017.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 230,5 mln zł, wobec 274 mln zł w roku 2016, co stanowi spadek o 43,5 mln zł.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 9 mln zł, wobec 22,3 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 13,3 mln zł.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,9 mln zł wobec 11,2 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 7,3 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 44,4 mln zł, wobec 65,6 mln zł w roku 2016, co stanowi spadek o 21,2 mln zł.

  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -2 mln zł, wobec 7,2 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 9,2 mln.

  - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -1,8 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku w 2016 r. co stanowi spadek o 5,3 mln zł.

  Zmiana wyników jednostkowych Emitenta spowodowana jest głównie niższym niż w poprzednim roku poziomem sprzedaży, co jest związane z decyzjami zakupowymi klientów oraz wynikami przetargów, a także z niezrealizowanym, z winy zamawiającego, kontraktem dotyczącym polowych placówek medycznych poziomu pierwszego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. Zmiana wyników skonsolidowanych spowodowana jest wynikami osiągniętymi jednostkowo przez Emitenta oraz niższym niż zakładany poziomem sprzedaży w segmencie materiałów reklamowych.

  Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.