• Start
 • 2014
 • 04/2014 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy
 • 04/2014 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy


  • PDF
  • Raport bieżący nr 04/2014

   Data: 28.02.2014 r.

   Temat: Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 25.02.2014 roku (data wpływu umowy do Spółki: 28.02.2014 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała Aneks do umowy wieloproduktowej nr 893/2013/00000547/00 z dnia 29.10.2013 r. dotyczący zwiększenia limitu kredytowego udostępnionego na okres od dnia 29.10.2013 r. do dnia 28.10.2015 r.

  Podpisany aneks stanowi kontynuację współpracy Litex Promo Sp. z o.o. z ING Bank Śląski S.A. i jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie Klienta w zakresie finansowania bieżącej działalności poprzez zwiększenie maksymalnego poziomu wykorzystania limitu kredytowego o 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

  Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 było dodatkowo związane z podpisaniem:

  a. Aneksu nr 1 do Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013r. zawartego pomiędzy Effect- System S.A. a ING Bank Śląski S.A.,
  b. Aneksu nr 1 do Umowa poręczenia z dnia 29.10.2013r. zawartego pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A.

  Po podpisaniu Aneksu nr 1 do Umowy Wieloproduktowej przyznany limit kredytowy może być wykorzystany do następujących wysokości maksymalnego zadłużenia w podanych poniżej okresach :

  a. 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 29.10.2013 r. do dnia 25.02.2014 r.,
  b. 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 26.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.,
  c. 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2014 r. do dnia 31.07.2014 r.,
  d. 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.08.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.,
  e. 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.04.2015 r.,
  f. 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w okresie od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.,
  g. 17 500 000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 28.10.2015 r.

  Analogicznej zmianie, jak opisanej powyżej, w zakresie maksymalnej kwoty pułapu zadłużenia oraz okresów jego wykorzystania, podlegają zapisy z raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 30.10.2013 r. dotyczące zasad skorzystania z przyznanego limitu kredytowego Umowy Wieloproduktowej w ramach przyznanego sublimitu dla kredytów obrotowych w rachunku bankowym. Powyższa zmiana wynika z tego iż, zwiększenie maksymalnej wartości przyznanego limitu kredytowego nastąpiło poprzez zwiększenie sublimitu kredytowego kredytów obrotowych w rachunku bankowym prowadzonym w ING Bank Śląski S.A.

  Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej Nr 893/2013/00000547/00 została zawarty na warunkach rynkowych i:

  a. koszt kredytu nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku,
  b. warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

  Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie w zakresie opisanym w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 30.10.2013r. oprócz zmian wymienionych poniżej:

  a. wyrażenie zgody przez Effect-System S.A. na zwiększenie maksymalnej kwoty na jaką ING Bank Śląski S.A. może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny z 28 875 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do 30 750 000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
  b. wyrażenie zgody przez Miranda Sp. z o.o. na zwiększenie maksymalnej kwoty na jaką ING Bank Śląski S.A. może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny z 28 875 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do 30 750 000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  Wartość poręczeń udzielonych przez Miranda Sp. z o.o. I Effect-System S.A. przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

  Wartość przyznanego limitu Umowy Wieloproduktowej przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

  Maksymalne zaangażowanie ING Bank Śląski S.A. w finansowanie grupy kapitałowej Lubawa uległo zwiększeniu po podpisaniu aneksu będącego przedmiotem niniejszego raportu bieżącego do kwoty 20 120 000,00 zł (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).