• Start
 • 2014
 • 07/2014 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
 • 07/2014 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.


  • PDF
  • Raport bieżący nr 07/2014

   Data: 30.05.2014 r.

   Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 4023 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w siedzibie Spółki na dzień 27 czerwca 2014 r., godz. 11.00.


  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.  W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ………………………………………….


  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.  W sprawie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

  1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013- 31.12.2013 r.).
  8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).
  10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013.
  11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.
  12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.
  13) Zmiana Statutu Spółki.
  14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.
  15) Wolne wnioski.
  16) Zamknięcie obrad.


  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ……………………


  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.

  W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ………………...


  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej ……………………………………...


  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 ( 01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

  1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 171.929.222,65 złotych,
  2) sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w kwocie ( - ) ( minus ) 3.792.103,88 złotych, inne całkowite dochody w kwocie 3.026.916,34 złotych i łączne całkowite dochody w kwocie ( - ) ( minus ) 765.187,54 złotych,
  3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 765.187,54 złotych,
  4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.302.438,66 złotych,
  5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. )

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013- 31.12.2013 r.).


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

  1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 321.825.830,34 złotych,
  2) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 2.566.091,41 złotych, inne całkowite dochody w kwocie netto 2.892.671,39 złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 5.548.762,80 złotych,
  3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.815.360,23 złotych,
  4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2.965.185,57 złotych,
  5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.


  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r. ).

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Ujemny wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.) w kwocie (-) 3.792.103,88 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 71.925.326,68 złotych.


  § 2


  Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie: udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.


  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.


  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.


  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  w sprawie zmiany Statutu Spółki

  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Zmienia się brzmienie § 5 pkt 1-30 Statutu Spółki w taki sposób, że po dotychczasowym pkt 30 dodaje się dwa nowe punkty nr 31 i 32 w brzmieniu:

  31) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  32) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych.

  Informacja: Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w § 5 pkt 1-30 Statutu Spółki pozostaje bez zmian, przedmiot ten podlega tylko poszerzeniu o sfery określone w projektowanej uchwale zmieniającej Statut Spółki, przez dodanie pkt 31 i pkt 32 we wskazanym wyżej brzmieniu.


  Uchwała nr 18
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie powołania Pawła Kois do składu Radu Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Powołuje się Pana Pawła Kois, PESEL 76042809217 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 19
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie powołania Zygmunta Politowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Powołuje się Pana Zygmunta Politowskiego, PESEL 50031506497 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 20
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie powołania Łukasza Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Powołuje się Pana Łukasza Litwina, PESEL 84100610312 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 21
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie powołania Janusza Cegła do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Powołuje się Pana Janusza Cegła, PESEL 52011601415 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  z dnia 27 czerwca 2014 r.


  W sprawie powołania Pawła Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.


  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:


  § 1


  Powołuje się Pana Pawła Litwina, PESEL 83052612010 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.


  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.