• Start
 • 2014
 • 17/2014 Utrata aktywów o znacznej wartości w spółkach zależnych
 • 17/2014 Utrata aktywów o znacznej wartości w spółkach zależnych


  • PDF
  • Raport bieżący nr 17/2014

   Data: 21.11.2014 r.

   Temat: Utrata aktywów o znacznej wartości w spółkach zależnych


  Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o utracie znacznych aktywów w spółkach zależnych.

  Dnia 21 listopada 2014 r. w godzinach porannych miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Turku należącym do Miranda Sp. z o.o. w Turku, spółki zależnej Emitenta. Zniszczeniu uległa wyłącznie jedna z hal produkcyjnych (tkalnia), maszyny produkcyjne zlokalizowane w tej hali oraz surowce, którymi obłożone były maszyny, należące do Miranda sp. z o.o., oraz dwóch innych spółek zależnych Emitenta - Litex Promo sp. z o.o. oraz Effect-System S.A.

  Zarząd Emitenta informuje, że pożar został ugaszony, oraz że niezwłocznie podjęto działania zmierzające do eliminacji skutków pożaru.

  Pożar nie spowoduje zamknięcia działalności produkcyjnej w zakładzie w Turku. Produkty gotowe znajdujące się w magazynach, w pozostałych częściach zakładu, nie zostały dotknięte skutkami pożaru. Mienie, które uległo zniszczeniu było objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego. Zdolność produkcyjna zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu akcji ratowniczej przy współudziale spółek z Grupy Kapitałowej Lubawa oraz podmiotów kooperujących. Realizacja bieżących zamówień jest kontynuowana.

  Szacunkowa łączna wartość rynkowa utraconych w wyniku pożaru aktywów wynosi ok.35 mln złotych, zaś ich wartość księgowa to ok. 27 mln złotych.

  Wartość utraconych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co jest kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.