• Start
 • 2011
 • 76/2011 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej.
 • 76/2011 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej.


  • Raport bieżący nr 76/2011

   Data: 16.11.2011 r.

   Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 10.11.2011 r. (data wpływu aneksu do Spółki: 15.11.2011 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks nr 2 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000083829/0611/10 z dnia 10.11.2010 r. dotyczący prolongaty kredytu wraz z ustaleniem wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia dla następujących okresów:

  a. 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) w okresie od dnia 14 listopada 2011 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.

  b. 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w okresie od dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 13 listopada 2012 r.

  c. 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) w okresie od dnia 14 listopada 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.

  d. 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w okresie od dnia 29 czerwca 2013 r. do dnia 13 listopada 2013 r.

  Kredyt jest prolongowany od dnia 14.11.2011 r. do dnia 13.11.2013 r. Zawarta umowa stanowi kontynuację oraz częściowo rozszerzenie współpracy Litex Promo Sp. z o.o. z Bank Handlowy w Warszawie S.A. Kredyt jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Litex Promo Sp. z o.o.

  Aneks nr 2 został zawarty na warunkach rynkowych:

  a. koszt kredytu nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku i oparty jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku,

  b. warunki uruchomienia kredytu nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

  Zabezpieczenie kredytu, którego dotyczy aneks nr 2 stanowi:

  a. Wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o.o. na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych) oraz nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 30.11.2015 r.,

  b. poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Miranda Sp. z o.o. do kwoty 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych) udzielone do dnia 31.05.2014 r. wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 31.05.2016 r. Poręczenie zostało udzielne na podstawie aneksu nr 2 do Umowy Poręczenia Nr BDK/UP/000083829/0356/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

  c. poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Effect-System S.A. do kwoty 8.400.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych) udzielone do dnia 31.05.2014 r. wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 31.05.2016 r. Poręczenie zostało udzielne na podstawie aneksu nr 2 do Umowy Poręczenia Nr BDK/UP/000083829/0357/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Effect-System S.A. a Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

  d. poręczenie cywilno-prawne udzielne przez Eurobrands Sp. z o.o. do kwoty 8.400.000,00 zł(słownie: osiem milionów czterysta tysięcy złotych) udzielone do dnia 31.05.2014 r. wraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji i zgodą na nadanie tytułu wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego do dnia 31.05.2016 r. Poręczenie zostało udzielne na podstawie aneksu nr 2 do Umowy Poręczenia Nr BDK/UP/000083829/0358/10 z dnia 10 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Eurobrands Sp. z o.o. a Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

  e. hipoteka łączna (ustanowiona jako hipoteka łączna kaucyjna zgodnie z Ustawą o księgach wieczystych i hipotece sprzed 20 lutego 2011 r.) do kwoty 8.750.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych):

  - na nieruchomości położonej w Kłodzku, której właścicielem jest EUROBRANDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku, opisanej w księdze wieczystej KW Nr SW1K/00063637/,
  - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym Stanisławowi Litwinowi opisanej w księdze wieczystej KW Nr KZ1W/00063820/1,

  Pozostałe warunki Umowy objętej zawartym aneksem nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.