Raporty okresowe 2015

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2015
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe:

 • PDF
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Lubawa S.A. za 2015 rok
 • Pobierz ↓


Raporty roczne - skonsolidowane:

 • PDF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok
 • Pobierz ↓