Raporty okresowe 2016

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2016
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe:

 • PDF
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Lubawa S.A. za 2016 rok
 • Pobierz ↓


Raporty roczne - skonsolidowane:

 • PDF
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok
 • Pobierz ↓