• Start
 • 2021
 • 04/2021
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r.
 • 04/2021
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r.


  • Raport bieżący nr 04/2021

   Data: 28.05.2021 r. - 21:35

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej „Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
  8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2020 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
  9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
  10) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
  11) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
  12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2020.
  13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020.
  14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2020.
  15) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
  16) Wolne wnioski.
  17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


  PDF Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 25 czerwca 2021 r. Pobierz

  PDF Projekt uchwał ZWZ Lubawa SA Pobierz

  PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok 2020 Pobierz

  PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubawa SA z wyników oceny sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu Lubawa SA za rok 2020 Pobierz

  PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubawa SA z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok 2020 Pobierz

  PDF Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubawa SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Pobierz

  PDF Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Lubawa SA Pobierz

  PDF Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZA za rok 2020 Pobierz