• Start
 • 2021
 • 03/2021
  Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2021 r.
 • 03/2021
  Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2021 r.


  • Raport bieżący nr 03/2021

   Data: 20.05.2021 r. - 16:16

   Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2021 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I kw. 2021 r., tj. za okres 01.01.2021-31.03.2021.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 68,76 mln zł, wobec 78,91 mln zł w I kw. 2020 roku, co stanowi spadek o 10,15 mln zł tj. o 12,9%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 10,62 mln zł, wobec 14,74 mln zł zysku w I kw. 2020 roku, co stanowi spadek o 4,12 mln zł tj. o 28,0%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 9,11 mln zł wobec 12,27 mln zł zysku w I kw. 2020 roku, co stanowi spadek o 3,16 mln zł tj. o 25,8%

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 3,42 mln zł, wobec 2,41 mln zł w I kw. 2020 roku, co stanowi wzrost o 1,01 mln zł tj. o 41,9%

  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 2,53 mln zł, wobec 3,2 mln zł straty w I kw. 2020 roku, co stanowi poprawę o 0,67 mln zł.

  - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 1,96 mln zł wobec 2,59 mln zł straty w I kw. 2020 roku, co stanowi poprawę o 0,63 mln zł.

  Analizując wyniki szacunkowe za ubiegły kwartał należy mieć na uwadze, że wystąpił efekt wysokiej bazy, ponieważ w I kw. 2020 roku Emitent zanotował istotnie zwiększone przychody, a co za tym idzie wyniki, dzięki zamówieniom zdobytym jeszcze przed negatywnym rozwojem sytuacji pandemicznej. Na wyniki skonsolidowane Emitenta w minionym kwartale wpływ miała głównie sytuacja związana z ograniczeniem popytu ze strony istotnych grup klientów w segmentach Materiałów reklamowych i Tkanin, którzy przesunęli decyzje zakupowe, przede wszystkim ze względu na niepewność związaną z pandemią COVID-19.

  Przychody i wyniki jednostkowe Lubawa S.A. uległy poprawie ze względu na większą sprzedaż i lepszą strukturę sprzedanych produktów zrealizowaną w I kw. 2021 r. Należy pamiętać, że większą część sprzedaży i wyniku spółka dominująca, działająca głównie w segmencie sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych, osiąga w drugiej połowie roku, co związane jest z terminami organizowanych przetargów publicznych.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.