• Start
 • 2020
 • 28/2020
  Rejestracja zmian w Statucie Spółki
 • 28/2020
  Rejestracja zmian w Statucie Spółki


  • Raport bieżący nr 28/2020

   Data: 21.12.2020 r. - 16:08

   Rejestracja zmian w Statucie Spółki


  Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 04 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

  Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwał nr 23/2020, 24/2020, 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje:

  1. uchylenie § 15 ust. 5 o treści:

  „Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 członków, wykonywanie zadań komitetu audytu powierza się Radzie Nadzorczej.”

  2. uchylenie § 17 ust. 4 o treści:

  „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 17 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu i zawieszenia w czynnościach tych osób.

  3. zmianę treści § 16 ust. 2 pkt 7

  „ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”

  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;”

  4. w § 16 ust. 2 dodano pkt 15 o brzmieniu następującym:

  „składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania o wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej”

  5. zmianę treści § 16 ust. 3

  „Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.”

  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”

  6. zmianę treści § 17 ust. 1

  „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.”

  poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

  „Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”

  7. § 20 ust. 1 dodano pkt 14 o brzmieniu następującym:

  „przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej;”

  8. § 20 ust. 1 dodano pkt 15 o brzmieniu następującym:

  „opiniowanie lub przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

  Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

  Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A. - załącznik