• Start
 • 2020
 • 25/2020
  Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
 • 25/2020
  Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję


  • Raport bieżący nr 25/2020

   Data: 30.06.2020 r. - 17:59

   Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ustaleniu, że w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję wchodzić będzie pięć osób. Jednocześnie dnia 30 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej Emitenta nową trzyletnią, wspólną kadencję powołano Pana Andrzeja Tadeusza Kowalskiego, Pana Pawła Koisa, Pana Mieczysława Cieniucha, Pana Pawła Litwina oraz Pana Łukasza Litwina.

  Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.