• Start
 • 2019
 • 3/2019
  Wpływ kolejnego oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego
 • 3/2019
  Wpływ kolejnego oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego


  • Raport bieżący nr 3/2019

   Data: 29.01.2019 r. - 18:51

   Wpływ kolejnego oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta powziął informację o wpłynięciu do Spółki kolejnego oświadczenia Zamawiającego - Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie o odstąpieniu, w części, od umowy dostawy nr 187/FIN/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. realizowanej we współpracy z podmiotem trzecim w ramach umowy konsorcjum. Oświadczenie wpłynęło do Spółki w godzinach popołudniowych dnia 28 stycznia 2019 r. Oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w zakresie jednej polowej placówki medycznej poziomu pierwszego (PPMP1) znajdującej się w posiadaniu użytkownika końcowego - Jednostki Wojskowej nr 4094 w Wałczu o wartości 904.208,00 zł brutto.

  Analogicznie jak w przypadku odstąpienia, o którym Spółka informowała w raporcie nr 1/2019 Emitent stoi na stanowisku, że odstąpienie jest bezprzedmiotowe i bezskuteczne, a co za tym idzie podejmie wszelkie kroki prawne w celu utrzymania umowy w mocy lub wyeliminowania skutków powyższego odstąpienia na drodze polubownej lub w wyniku sporu sądowego.

  Należy zaznaczyć, że kwestionowany przedmiot umowy, od czasu jego dostarczenia tj. od listopada 2016 r., użytkowany był bez przeszkód przez użytkownika końcowego, a podnoszona niezgodność, w ocenie Emitenta, nie wpływa na wartość użytkową przedmiotu umowy.

  Nie można wykluczyć, że wraz z upływem terminów na realizację uprawnień gwarancyjnych dotyczących pozostałych pięciu PPMP1, Zamawiający złoży kolejne oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy w zakresie tych placówek.

  Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. ze względu na potencjalny istotny wpływ wyżej wymienionej informacji na wyniki finansowe Emitenta.

  W razie wystąpienia istotnych zdarzeń powodujących znaczącą zmianę stanu faktycznego lub prawnego opisanego w powyższym komunikacie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.