• Start
 • 2018
 • 02/2018
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
 • 02/2018
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku


  • Raport bieżący nr 02/2018

   Data: 29.01.2018 r. - 16:35

   Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku


  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  - jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 26 kwietnia 2018 r.
  - skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 r.
  - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 20 września 2018 r.
  - skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 r.

  Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.; "Rozporządzenie") nie będzie publikował skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi i ostatni kwartał 20188 roku. Dodatkowo, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej jak i skonsolidowanej.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa.