• Start
 • 2017
 • 10/2017
  Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
 • 10/2017
  Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.


  • Raport bieżący nr 10/2017

   Data: 23.08.2017 r. - 19:42

   Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.


  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości  szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2017 r., tj. za okres 01.01.2017-30.06.2017.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 122 mln zł, wobec 145,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 23,4 mln zł tj. o 16,1%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 6,6 mln zł, wobec 13,9 mln zł zysku w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi spadek o 7,3 mln zł tj. o 52,5%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,6 mln zł wobec 9,8 mln zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 6,2 mln zł tj. o 63,3%.
  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 10,4 mln zł, wobec 27,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi spadek o 16,7 mln zł tj. o 61,6%.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -3,2 mln zł, wobec 3,2 mln zł zysku w pierwszym półroczu ub. r. co stanowi spadek o 6,4 mln zł.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 3,4 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku w porównywalnym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 5,5 mln zł.

  Oceniając powyższe szacunkowe wyniki finansowe należy wziąć pod uwagę, że w ubiegłym roku Lubawa S.A. zanotowała w I półroczu istotne nietypowe zwiększone zakupy ze strony służb mundurowych, które nie występowały w latach wcześniejszych i nie wystąpiły również w roku bieżącym. Wpłynęło to na istotny spadek przychodów jednostkowych oraz wystąpienie jednostkowej straty netto względem ub. r., co jest zjawiskiem analogicznym do sytuacji w roku 2015 i latach wcześniejszych i wynika z sezonowości sprzedaży występującej w segmencie sprzętu specjalistycznego. Dodatkowo na pogorszenie skonsolidowanego wyniku netto wpłynął spadek rentowności w segmencie materiałów reklamowych wynikający ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, spadku kursu EUR/PLN oraz wzrostu cen surowców.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać przeglądowi biegłego rewidenta, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.