• Start
 • 2017
 • 08/2017
  Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
 • 08/2017
  Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej


  • Raport bieżący nr 08/2017

   Data: 05.07.2017 r. - 13:13

   Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej


  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie podpisanej dnia 5 lipca 2017 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: Miranda spółka z o. o. w Turku.

  Umowę zawarto ze Skarbem Państwa – Inspektorat Uzbrojenia, umowa obejmuje dostawę wielozakresowych siatek maskujących "BERBERYS", termin dostawy do 31 października 2018 r., łączna wartość przedmiotu dostawy: 30.502.650,00 brutto (co stanowi 24.798.902,40 zł netto). Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

  Realizacja dostaw odbędzie się w dwóch transzach w wysokości 13.636.504,07 zł netto do 31 października 2017 r. oraz 11.162.398,33 zł netto do 31 października 2018 r.

  Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że informacja poufna odnośnie otrzymania w dniu 1 czerwca 2017 r. przez Miranda sp. z o.o. zaproszenia do negocjacji z MON w sprawie zakupu kamuflażu „Berberys” została opóźniona w trybie art. 17 ust. 4 MAR do momentu podpisania umowy, ze względu na to, że niezwłoczne jej ujawnienie mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR z powodu znacznie wyższej niż przeciętna wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Miranda, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.