• Start
 • 2017
 • 06/2017
  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28 czerwca 2017 r.
 • 06/2017
  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28 czerwca 2017 r.


  • PDF
  • Raport bieżący nr 06/2017

   Data: 28.06.2017 r. - 20:50

   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28 czerwca 2017 r.


  Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A., dotyczące rozliczenia roku 2016, które odbyło się dnia 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

  Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.