• Start
 • 2017
 • 04/2017
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2017 r.
 • 04/2017
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2017 r.


  • PDF PDF
  • Raport bieżący nr 04/2017

   Data: 01.06.2017 r. - 20:50

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2017 r.


  Art. 56 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

  Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 (01.01.2016 -31.12.2016 r.).
  8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
  9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.).
  10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2016.
  11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.
  12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2016.
  13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
  14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki w składzie co najmniej 5-osobowym, na kolejną wspólną kadencję. Spółka nie wyklucza iż na nową kadencję wspólną zostanie powołana Rada Nadzorcza w składzie 6-osobowym.
  15) Wolne wnioski.
  16) Zamknięcie obrad