• Start
 • 2015
 • 18/2015 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta
 • 18/2015 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta


  • PDF
  • Raport bieżący nr 18/2015

   Data: 03.10.2015 r.

   Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta


  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu przez jednostkę zależną aneksu (dalej: Aneks) do znaczącej umowy.

  Dnia 02 października 2015 r. do Litex Promo spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim - spółki zależnej od Emitenta wpłynął Aneks nr 1 do umowy factoringowej nr CRD/F/42927/14, zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą: 00–549 Warszawa, ul. Piękna 20.

  W raporcie bieżącym nr 17/2015 Emitent informował o aneksach do drugiej z umów zawartych między Litex Promo sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna – umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/420601/14. Aneks nr 1 do umowy factoringowej nr CRD/F/42927/14, modyfikuje warunki tej umowy, przy uwzględnieniu średniego kursu euro NBP tabela nr 192/A/NBP/2015 z 02.10.2015 r. tj. z dnia wpłynięcia Aneksu oznacza, że wartość obu tych umów wynosi 20.716.670 złotych – a więc wartość ta przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, aneksy do umowy o limit wierzytelności oraz aneks do umowy factoringowej, zawarte są w okresie krótszym niż 12 miesięcy i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy.

  Aneks nr 1 do umowy factoringowej nr CRD/F/42927/14 wydłuża termin obowiązywania umowy factoringowej do dnia 27 września 2016 r. oraz termin składania faktur do factoringu - do dnia 27 lipca 2016 r.

  Mając zaś na względzie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19 lutego 2009 r., Zarząd Lubawa S.A. informuje, że warunki umowy o większej wartości tj. umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/420601/14, nie uległy zmianie - dane dotyczące tej umowy i aneksów do niej ujęte są w raporcie bieżącym nr 09/2015 i 17/2015.