• Start
 • 2014
 • 13/2014 Zawarcie przez Lubawa SA znaczącej umowy
 • 13/2014 Zawarcie przez Lubawa SA znaczącej umowy


  • PDF
  • Raport bieżący nr 13/2014

   Data: 10.07.2014 r.

   Temat: Zawarcie przez Lubawa SA znaczącej umowy


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu znaczącej umowy.


  1) data zawarcia znaczącej umowy: 10 lipca 2014 r.
  2) strony umowy: Zamawiający: Skarb Państwa, Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00 - 909 Warszawa, Dostawca: Lubawa S.A., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
  3) przedmiot umowy: dostawa 800 kpl. namiotów NS – 97, wykonanych zgodnie z wojskową dokumentacją techniczno – technologiczną dostarczoną przez Zamawiającego.
  4) warunki umowy: wartość umowy: 16.728.000,00 złotych brutto, typowa umowa dostawy w procedurach zamówień publicznych według wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, termin dostawy do 30.11.2014 r., wojskowa procedura odbioru, płatność: 30 dni od dnia doręczenia faktury, faktura może być wystawiona po zakończeniu procedury odbioru przedmiotu dostawy.
  5) kary umowne: maksymalna wartość kar umownych w umowie: 20% wartości brutto umowy

  1) w przypadku niewykonania przez emitenta umowy w całości i odstąpienia z tej przyczyny od umowy przez Zamawiającego,
  2) w przypadku zwłoki w dostawie
  3) w przypadku niezałatwienia w terminie zasadnej reklamacji całej dostawy.

  6) kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy: 16.728.00,00 złotych, przekracza kwotę odpowiadającą 10% wartości kapitałów własnych emitenta.
  7) inne: umowa nie jest zawarta pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym, w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zawarto z Zamawiającym umów, których łączną wartość odpowiadałaby wartości umowy znaczącej w rozumieniu przepisów w sprawie informacji bieżących i okresowych.