• Start
 • 2014
 • 14/2014 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy
 • 14/2014 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy


  • PDF
  • Raport bieżący nr 14/2014

   Data: 21.08.2014 r.

   Temat: Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 13.08.2014 r. (data wypływu do siedziby spółki: 20.08.2014 r.) spółka zależna Miranda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, jako Kredytobiorca, podpisała umowę nr 40/070/14/Z/OB o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) z mBank (dawniej BRE Bank) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział korporacyjny w Kaliszu, ul. Chopina 26/28, jako Kredytodawcą. Bank przyznaje Klientowi prawo do korzystania z kredytu w kwocie 5.000.000,00 PLN w okresie do dnia 14 listopada 2014 r.

  W ramach umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu obrotowego w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

  Spłata kredytu nastąpi w trzech ratach:

  1 rata 1.000.000,00 PLN do dnia 30 kwietnia 2015 r.
  2 rata 2.000.000,00 PLN do dnia 29 maja 2015 r.
  3 rata 2.000.000,00 PLN do dnia 30 czerwca 2015 r.

  Na łączny koszt funkcjonowania Umowy składają się:

  a) odsetki z tytułu udostępnionych produktów;
  b) prowizja przygotowawcza;
  c) prowizja od zaangażowania liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu;
  d) opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponoszoną przez Bank z tytułu udzielonego kredytu;
  e) opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu.

  Zabezpieczenie Umowy stanowi:

  a) weksel in blanco wystawiony przez Mirandę Spółkę z o. o.;
  b) poręczenie „Eurobrands” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
  c) poręczenie „Litex Promo” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
  d) poręczenie „Effect-System” S.A. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
  e) poręczenie „Miranda Serwis” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
  f) poręczenie „Litex Service” Spółka z o. o. udzielone na kwotę 5.000.000,00 wraz z odsetkami i innymi kosztami;
  g) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy na podstawie umowy zastawniczej nr 40/028/14 z dnia 13 sierpnia 2014.

  Zastaw rejestrowy dotyczy zapasów materiałów, wyrobów gotowych, półproduktów, produktów w toku i towarów (tkanin, dzianin, przędzy, materiałów, barwników, druków i innych) wyszczególnionych w załączniku do umowy zastawniczej.

  Łączna wartość szacunkowa zastawianych rzeczy na dzień podpisania umowy wynosiła 14.000.000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 6.250.000,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

  Wartość zastawu rejestrowego ustanowionego na zapasach spółki zależnej wyrażona w złotych przewyższa wartość kwoty 1.000.000 EUR (jeden milion euro), w przeliczeniu według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień powstania obowiązku informacyjnego.