• Start
 • 2014
 • 16/2014 Zawarcie znaczącej umowy - aneks
 • 16/2014 Zawarcie znaczącej umowy - aneks


  • PDF
  • Raport bieżący nr 16/2014

   Data: 21.11.2014 r.

   Temat: Zawarcie znaczącej umowy - aneks


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu aneksu do znaczącej umowy. Dnia 20 listopada 2014 r. spółka zależna od Emitenta – Litex Promo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim, zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach aneks do umowy kredytowej z dnia 29.10.2013 r. ( informacja o zawartej umowie kredytowej była przedmiotem raportu bieżącego nr 16/2013 ). Wysokość kredytu i jego zabezpieczenia pozostały bez zmian. Aneks wydłuża termin spłaty kredytu – do dnia 28.10.2016 r.

  Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy, przekraczająca kwotę odpowiadającą 10% wartości kapitałów własnych emitenta.