• Start
 • 2014
 • 18/2014 Obciążenie zastawem aktywów spółek zależnych na zabezpieczenie kredytu powyżej 1.000.000 euro
 • 18/2014 Obciążenie zastawem aktywów spółek zależnych na zabezpieczenie kredytu powyżej 1.000.000 euro


  • PDF
  • Raport bieżący nr 18/2014

   Data: 25.11.2014 r.

   Temat: Obciążenie zastawem aktywów spółek zależnych na zabezpieczenie kredytu powyżej 1.000.000 euro


  Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Dnia 24 listopada 2014 r. otrzymano informację o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów.

  Zastaw rejestrowy ustanowiono na maszynach będących własnością spółki zależnej od Emitenta – Litex Promo spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim.

  Wartość ewidencyjna obciążonych zastawem rejestrowym aktywów 3.552.458,00 złotych.

  Zastaw ten ustanowiono w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. spółka zależnym od Emitenta – Litex Promo spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim i Miranda spółka z o.o. w Turku. Jest to typowa umowa zastawu rejestrowego, uprawniająca kredytujący bank do zaspokojenia się z przedmiotu zastawu.

  Wartość zabezpieczonego zastawem kredytu: 9.000.000 złotych.

  Wartość kredytu zabezpieczonego zastawem przekracza równowartość 1.000.000 euro, wartość udzielonego spółkom zależnym kredytu nie przekracza wartości 10% kapitałów własnych emitenta. Emitent oraz spółki zależne nie mają związków kapitałowych i personalnych z zastawnikiem – kredytującym bankiem.