• Start
 • 2011
 • 77/2011 Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności.
 • 77/2011 Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności.


  • Raport bieżący nr 77/2011

   Data: 01.12.2011 r.

   Temat: Zawarcie przez spółkę zależną umowy wykupu wierzytelności.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w dniu 17.11.2011 r. (data wpływu umowy do Spółki 30.11.2011 r.) spółka zależna Litex Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podpisała z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowę wykupu wierzytelności z przyznanym odnawialnym limitem finansowania w wysokości 2 500 000,00 zł(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

  Okres obowiązywania przyznanego w ramach umowy limitu: od 17.11.2011 r. do 16.11.2012 r.

  Koszty limitu na wykup wierzytelności określono na następującym poziomie:

  1. Stopa dyskontowa jest wyznaczana dla:

  a. PLN – jako stopa referencyjna WIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT.
  b. EUR – jako stopa referencyjna EURIBOR powiększona o marżę Banku, odsetki dyskontowe zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT.

  2. Koszty prowizji (aranżacyjnej, operacyjnej i od limity finansowania wymagalnej na koniec roku kalendarzowego) nie odbiegają od poziomów kosztowych funkcjonujących na rynku. Prowizje zostaną powiększone o należną kwotę podatku VAT.

  Zabezpieczenie umowy wykupu wierzytelności stanowi:

  1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Litex Promo Sp. z o.o., prowadzonym w ING Bank Śląski S.A.,

  2. Hipoteka łączna umowna w kwocie 3 250 000,00 zł (słownie trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.,

  3. Wyrażenie zgody przez Litex Promo Sp. z o.o. na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 3.750.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 16.11.2015 r.

  Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.