• Start
 • 2011
 • 78/2011 Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
 • 78/2011 Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów


  • Raport bieżący nr 78/2011

   Data: 01.12.2011 r.

   Temat: Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.


  Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Zarząd LUBAWA S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011 r. wpłynęło do Spółki od Pana Krzysztofa Fijałkowskiego zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Zawiadomienie informuje, iż w wyniku dokonanej w dniu 12 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży 3.000 szt. akcji Spółki, zmniejszył się poziom zaangażowania Pana Krzysztofa Fijałkowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%.

  W wyniku tejże transakcji Pan Krzysztof Fijałkowski posiada 5.461.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.461.000 głosów, które stanowią 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. transakcją Pan Krzysztof Fijałkowski posiadał 5.464.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.464.000 głosów, co stanowi 5,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

  Podstawa prawna: Ustawa o ofercie - Art. 70 pkt. 1