• 98/2009 Nabycie akcji własnych


  • PDF
  • Raport bieżący nr 98/2009

   Data: 28.05.2009 r.

   Temat: Nabycie akcji własnych.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 27.05.2009 roku, wpłynęła do Spółki informacja od Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. realizującego program nabycia akcji własnych Lubawa S.A. w celu ich umorzenia w trybie art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z powzięta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2008 r. Zgodnie z otrzymaną informacją dokonano w dniu 26.05.2009 r. nabycia 30 000 akcji własnych o wartości nominalnej 20 groszy, co stanowi 0,03 % kapitału zakładowego Spółki, za średnią jednostkową cenę 0,71 zł.

  Nabyte akcje uprawniają do oddania 30 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,03 % ogólnej liczby głosów. Po nabyciu niniejszych akcji Spółka posiada łącznie 4 851 161 akcji własnych, stanowiących 5,58 % kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 4 851 161 głosów tj. 5,58 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

  W celu uniknięcia rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych Emitent zdecydował się na przeprowadzanie Programu skupu akcji własnych z wykorzystaniem pośrednika, którym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. , który bezpośrednio skupił akcje na rynku regulowanym.