• Start
 • 2007
 • 48/2007 Podpisanie przez LUBAWA S.A. z MON umowy na dostawe sprzętu ratowniczego
 • 48/2007 Podpisanie przez LUBAWA S.A. z MON umowy na dostawe sprzętu ratowniczego


  • PDF
  • Raport bieżący nr 48/2007

   Data: 27.08.2007 r.

   Temat: Podpisanie przez LUBAWA S.A. z MON umowy na dostawę sprzętu ratowniczego


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacje poufne

  Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że 24 sierpnia 2007 roku Spółka podpisała umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej (Departamentem Zaopatrzenia Sił Zbrojnych) na dostawę kamizelek ratowniczych i łódek ratowniczych dla pilota o wartości brutto 707 444,00 zł. Termin wykonania umowy strony ustaliły na 5 grudnia 2007 roku. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez LUBAWA S.A. Milagro Oddział w Grudziądzu. Umożliwia to przyznaną w marcu br. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesja na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (patrz raport bieżący nr 14/2007).

  Zawarta pomiędzy LUBAWA S.A. a Ministerstwem Obrony Narodowej umowa zawiera klauzule o karach umownych o następującej treści:

  ·  Wykonawca zapłaci zamawiającemu kare umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

  ·  Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1 % wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tej dostawy.