Raporty okresowe 2017

Raporty kwartalne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2017
 • Pobierz ↓

Raporty półroczne:

 • PDF
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017
 • Pobierz ↓

 • PDF
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych obejmujących okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku
 • Pobierz ↓

Raporty roczne - jednostkowe:

Raporty roczne - skonsolidowane: